PŘEDVÁLEČNÁ HISTORIE

Největší zásluhu na tom, že dneska máme informace o založení fotbalového klubu ve Staré Bělé  má jeden z našich nejzasloužilejších a nejobětavějších činovníků v historii starobělského fotbalu pan Zdeněk Mazurek. Ten začátkem šedesátých let začal velmi pracně shromažďovat informace o založení klubu a začal psát kroniku starobělské kopané. Své informace čerpal z novinových článků, prolistoval spoustu ročníků ostravských deníků z třicátých let, kontaktoval spoustu tehdejších pamětníků a nakonec dal dohromady dostatek informací, aby začátky fotbalu ve Staré Bělé mohly být zaznamenány.

Oficiální zakládající schůze fotbalového klubu se konala 24. ledna 1932 za přítomnosti bratrů Slávy, Valdyna, Evžena, Zdeňka a Jiřího Hrabovských, Karla Klečky, Franty Hořínka, Ládě Malíka, Franty a Karla Jarošových, Viléma Matěje, Emanuela Holaně, Čeňka Toufara a Stanislava Večeři ze Staré Bělé a z Proskovic Vlády Kunce, bratrů Sunkových, Paličkových a Ranochových, Ládi Sojky, Josefa Mikuly, Josefa Běla a Karla Kolka. Klub dostal jméno SSK Bělá- Proskovice (zkratka SSK znamenala Sportovně sdružený klub).  Prvním předsedou se stal lesník Čeněk Toufar, jednatelem Stanislav Večeřa, sekretářem Vláda Kunc a pokladníkem Emanuel Holaň. Hřiště bylo vybudováno na tzv. Staňkové louce na dolním konci a bylo otevřeno dne 4. září 1932 zápasem SSK Bělá-Proskovice – SK Slovan Ostrava. Slavnosti byli přítomni i tehdejší veřejní činitelé a čestný výkop provedl starosta obce Emanuel Šindel.

Jak vzpomíná ve svém dopise z 2.7.1964 první předseda klubu Čeněk Toufar, obětovali mnozí nadšenci mnoho svého času a peněz na to, aby se ve Staré Bělé hrál fotbal. Sám vyměnil svou louku za louku rolníka Staňka, která se nacházela v blízkosti hospody Viléma Matěje, daroval ji klubu a na ní se pak vybudovalo hřiště.

Zpočátku hrál klub pouze přátelské zápasy s okolními družstvy, avšak již v ročníku 1932-33 byl zařazen do III. třídy ostravského okrsku, což byla tehdy nejnižší soutěžní třída a byla o sedm úrovní pod tehdejší první ligou. V roce 1933 vzniklo i družstvo dorostu. Po první soutěžní sezóně skončilo družstvo mužů na pátém místě z osmi účastníků. V sezóně 1934-35 již hrál klub II.třídu. Na rozhraní roku 1938-39 došlo rozkolům mezi hráči i funkcionáři, utuchlo nadšení, přihlašovaly se materiální nedostatky až posléze ustala veškerá činnost.

 

POVÁLEČNÁ HISTORIE

Stagnace však bohudík netrvala dlouho. Nová mladá generace doplněná některými staršími začala budovat nové hřiště na pozemku Viléma Matěje. V polovině roku 1941 bylo nové hřiště hotovo. Nový klub přijal nové jméno SK Sparta Stará Bělá. Klub od počátku dosahoval dobrých výsledků a brzy hrál I.A třídu, ve které hrála elita Ostravského kraje. Konec roku 1948 však opět zastihl starobělskou kopanou v krizi. Problémy se sjednocením tělovýchovy po převratu začátkem roku se promítly i do fotbalu. V létě muži sestoupili do I.B třídy a po reorganizacích soutěží byli zařazeni do III.třídy, což se negativně projevilo do nezájmu o fotbal a v roce 1949 se fotbal po druhé v historii přestal ve Staré Bělé hrát.

Dva roky se fotbal nehrál, až zásluhou Zdeňka Folty byl oddíl kopané znovu vzkříšen přes odpor tehdejších funkcionářů Sokola. V roce 1951 vznikl oddíl kopané a od té doby jsme hráli pod názvem TJ Sokol Stará Bělá. Hřiště bylo znovu vybudováno na louce Viléma Matěje na dolním konci. Proskovičtí funkcionáři se již do činnosti nezapojili. V roce 1954 jsme postoupili z okresní soutěže do okresního přeboru Ostravy. V roce 1956 se stal předsedou oddílu Zdeněk Mazurek a ve stejném roce bylo dokončeno hřiště nad rybníkem, v podstatě na dnešním místě. V roce 1957 došlo k dalším reorganizacím soutěží a naše mužstvo bylo zařazeno do III.třídy. Od roku 1960 jsme byli převedeni do Frýdecko-Místeckých okresních soutěží III.třídy a hned v prvním ročníku jsme tuto soutěž vyhráli a postoupili do okresního přeboru, kde jsme hráli po mnoho sezón. V roce 1964 byla provedena nová drenáž hřiště a zaseta tráva. Po dohodě s JZD jsme narychlo zřídili hřiště na lukách na dolním konci. Na novém hřišti se začalo hrát od podzimu 1965. Na podzim roku 1966, přesně 22. září, postihlo náš oddíl velké neštěstí. Na služební cestě do Sovětského Svazu zahynul při dopravní nehodě náš předseda Zdeněk Mazurek. Novým předsedou se stal Oldřich Novák. V období 1967-79 se kronika oddílu nevedla. Víme jenom, že v roce 1975 jsme byli po územním připojení Staré Bělé k Ostravě zařazeni do městského přeboru Ostravy. V sezóně 1979-80 jsme společně s Baníkem Mar. Hory postoupili poprvé v novodobé historii do I.B třídy. Od roku 1982 vykonával funkci předsedy oddílu Alois Perdykula, jednatele Ing. Zdeněk Palička. V sezóně 1985-86 jsme po velmi slabých výkonech spadli opět do městského přeboru Ostravy, který jsme pak hráli nepřetržitě až do sezóny 2001-2002. V prosinci 1988 byl na valné hromadě oddílu zvolen předsedou Ing. Jiří Kačer, jednatelem se stal Ing. Jan Čarnoký, který pak působil v této funkci až do roku 2004.

Do tohoto období spadá dlouholeté působení dvou trenérů, Franty Golky a Marcela Malého, kteří zvláště při výchově naší mládeže vykonali spoustu práce.V roce 1994 výbor rozhodl o provedení první části rekonstrukce hřiště, která spočívala ve vybudování nového odvodnění celé plochy. Druhá, mnohem náročnější fáze rekonstrukce byla zahájena v létě 1997 po získání dostatečných finančních dotací z Českomoravského fotbalového svazu, o které se nejvíce zasloužil tehdejší tajemník Ing. Jan Čarnoký. Rekonstrukce spočívala ve vybudování zavlažovacího systému, výkopu studny jako zdroje vody, stavbě zásobníku vody a čerpací stanice a hlavně v zatravnění plochy hřiště. Vysokým úsilím všech tehdejších členů výboru a rovněž hráčů se celá rekonstrukce zdárně dokončila a od té doby se hraje fotbal u nás na trávě. V prosinci roku 1998 došlo ke změnám ve výboru oddílu kopané. Předsedou se stal Ing. Zdeněk Palička, tajemníkem zůstal Ing.Jan Čarnoký.

Od září 1999 se náš oddíl aktivně podílel na fungování Školské fotbalové ligy. Náš oddíl po celou řadu let, vlastně až do zániku ŠFL v roce 2008 zabezpečoval přípravu školních hřišť na zápasy včetně praní dresů pro všechna školní družstva.

 

NOVODOBÁ HISTORIE

Od roku 1999 jsme začali jednat s úřadem městského obvodu v Proskovicích o možnosti zřízení tréninkového hřiště na ploše proskovických pastvin. Postupně se nám dařilo hřiště upravovat až v roce 2003 nákladem přes 250 tis. Kč bylo hřiště odvodněno, zrekultivováno a byla zaseta nová tráva. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme nainstalovali dvě UNIMO buňky, zřídili jsme nákladem 30 tis. Kč systém zavlažování hřiště z přilehlé vodní nádrže – dnes koupaliště. Hřiště slouží dodnes jako tréninková plocha především pro mládežnická družstva.

Na jaře 2000 přišla k mužstvu nová trenérská dvojice Ladislav Pavlát a Milan Stařičný. Již v sezóně 2000-2001 postoupila do I.B třídy  suverénně s pouhými sedmi ztracenými body a skórem 122:21 a hned v následující sezóně do I.A třídy. Od sezóny 2004-2005 po odstoupení trenéra Pavláta převzal mužstvo nový trenér  Zdeněk Honus, který po dvou sezónách odešel do Orlové. Mužstvo pak vedl půl sezóny Rostislav Sionko a od jara 2007 pak Jiří Hořínek. V sezóně 2008-2009 převzal mužstvo opět Zdeněk Honus a vede jej dodnes. Po celou dobu působení v I.A třídě hrálo mužstvo v horní polovině tabulky i s ambicemi na postup do krajského přeboru.

Koncem roku 2004 ukončil působení v našem oddílu Ing. Jan Čarnoký. Za 17 let jeho činnosti ve Staré Bělé lze za jeho největší zásluhy považovat velký podíl na vybudování travnatého hřiště a jeho údržbu, naše zapojení do Školské fotbalové ligy a zřízení tréninkového hřiště v Proskovicích.

V červnu 2011 po dohodě s výborem TJ Sokol Stará Bělá založil oddíl kopané své vlastní občanské sdružení pod názvem FK Stará Bělá. Nové o.s. bude hrát své soutěže pod tímto názvem od sezóny 2012-2013. Zavázalo se, že bude vyvíjet veškeré úsilí na to, aby byly získány finanční prostředky na dobudování rozestavěné nástavby  šaten a bude celý fotbalový areál udržovat s maximální péčí v co nejlepším stavu v souladu s finančními možnostmi o.s. Občanské sdružení FK Stará Bělá má pětičlenný výkonný výbor a tříčlennou revizní komisi, jejichž složení je možno najít na webových stránkách FK.

 budova2

Výbor FK již počátkem roku 2011 začal hledat možnosti získat potřebné finanční zdroje na dokončení nadstavby šaten. Po neúspěšných jednáních na Krajském úřadu a Regionální radě, kde obě instituce argumentovaly faktem, že Stará Bělá není samostatnou obcí, ale ostravským městským obvodem a tudíž nemohou Staré Bělé žádné finance poskytnout, zbyla jediná možnost obrátit se na statutární město Ostrava. Tam FK naštěstí našel pochopení u náměstka primátora pro investice Jiřího Srby z ČSSD, který po osobním jednání s předsedou FK a členem zastupitelstva Staré Bělé Ing. Jiřím Kačerem ml. slíbil potřebnou částku ve výši 6,2 mil. Kč zajistit za předpokladu, že starobělský fotbalový areál bude bezúplatně převeden z TJ Sokol Stará Bělá na město Ostrava. Poté proběhla poměrně zdlouhavá a složitá jednání se zástupci města a TJ, které se nechtělo jen tak majetku vzdát. Výsledkem jednání s městem byla mmj. i nájemní smlouva, kterou podepsalo město Ostrava s FK Stará Bělá na dobu 20 let s nájemným 100 Kč ročně. Obě smlouvy byly v červnu 2012 investičním náměstkem primátora města Ostravy Ing. Jiřím Srbou podepsány. Následoval zápis o převodu majetku do katastru nemovitostí a tím byl celý proces ukončen.

Historickým okamžikem byl rok 2018, v kterém naši starší dorostenci vybojovali postup (vítěz krajského přeboru dorostu) do třetí nejvyšší dorostenecké soutěže v rámci ČR a přes nesouhlas některých členů klubu a trenérů se úspěšně již tři sezony etablovali v této soutěži.

Dalším milníkem v historii klubu byl rok 2019, kdy fotbalový klub obdržel z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (následně Národní sportovní agentury) na základě žádosti spolku, dotaci na celkovou opravu a rekonstrukci trávníku a závlahového systému, včetně posunutí hřiště o cca 5 m směrem od budovy. Vše v návaznosti na budoucí možnou výstavbu hřiště s umělou trávou mezi správní budovou a novým hřištěm.

Bohužel termín rekonstrukce hlavní hrací plochy se prodloužil a vlivem epidemie koronaviru se pozastavily všechny soutěže organizované fotbalovou asociací (od března 2020, s výjimkou měsíců srpen až říjen 2020, až do dubna 2021). V návaznosti na Usnesení Vlády ČR a následně i Výkonného výboru FAČR byly všechny soutěže spadající pod organizovaný amatérský sport ukončeny bez možnosti sestupu a postupu do nižších či vyšších soutěží.

Pro sezonu 2021/22 je v areálu fotbalového klubu připraven nový trávník včetně zrenovované tréninkové plochy a rovněž v areálu tréninkového hřiště (v Proskovicích) došlo k dosti značné obnově.

V prosinci 2020 skonal dlouholetý ekonom klubu Ivo Mižák a bohužel ho za čtyři měsíce následoval rovněž dlouholetý předseda spolku Ing. Zdeněk Palička, který v posledních měsících připravoval dokončení již výše uvedenou rekonstrukci hřiště, včetně plynulého převzetí spolku novým výborem, který byl zvolen na Valné hromadě dne 19. dubna 2021. V návaznosti na volební Valnou hromadu ukončil činnost i místopředseda spolku Ing. Jiří Kačer.

Novou historii klubu píše od 20. dubna tohoto roku nově zvolený předseda spolku Ing. Jan Ondrejček, MBA, společně s novým sedmičleným výborem spolku.